Reglament IMPERIAL TARRACO TRAIL 2021

 1. La Edició 2021 del la IMPERIAL TARRACO TRAIL (ITT a partir d’ara) es realitzarà el proper 5 de desembre de 2021.
 2. La ITT comptarà amb 5 recorreguts: MaratóTrailTGN, MitjaTrailTGN, TrailTGN, NòrdicaTGN i CaminadaTrailTGN amb el mateix recorregut les dues últimes, i una distància especial pel Campionat de Catalunya d’Ultratrails de la Federació Catalana d’Atletisme
 3. Les sortides de cada una d’elles seran:
  a) MaratóTrailTGN i UltraTrailTGN: 7:30h
  b) MitjaTrailTGN: 9:30h
  c) TrailTGN: 9:30h
  d) CaminadaTrailTGN i NòrdicaTGN: 9:40h
 4. Els temps màxims per finalitzar les proves seran els següents:
  a) UltraTrailTGN: 11’30h
  b) MaratóTrailTGN (individual i relleus): 9h
  c) MitjaTrailTGN: 4h
  d) TrailTGN: 3h
  e) NòrdicaTGN i CaminadaTrailTGN: 3h (No competitives)
 5. Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que s’hagin inscrit correctament. Tots els menors d’edat que vulguin participar-hi, hauran de recollir el dorsal amb el pare/mare/tutor legal que haurà d’omplir una autorització en el mateix moment.
 6. L’edat mínima per participar a la TrailTGN i la MitjaTralTGN serà de 16anys, i per la MaratóTrailTGN i la UltraTrailTGN de 18anys.
 7. Les inscripcions estaran limitades al següent nombre de participants per cursa:
  a) UltraTrailTGN: 150 participants
  b) MaratóTrailTGN Individual): 200 participants
  c) MaratóTrailTGN (Relleus): 50 parelles
  d) MitjaTrailTGN: 250 participants
  e) TrailTGN: 350 participants
  f) CaminadaTrailTGN: 200 participants
  g) NòrdicaTGN; 100 participants
 8. Es premiaran els Tres primers classificats absoluts masculins i femenins a més del primer classificat de les següents categories per totes les distàncies excepte la MaratóTrailTGN per relleus::
  a) Junior: fins a 18 anys
  b) Sènior: entre 18 i 40 anys
  c) Veterà: a partir de 41 anys
  d) En el cas de la MaratóTrailTGN per parelles, els premis seràn per
  ● 1a parella masculina
  ● 1a parella femenina
  ● 1a parella mixta
  Tenint en compte que:
  ● Es tindrà en compte l’edat del mateix dia de la cursa.
  ● Els premis no són acumulables, excepte en el cas dels Campions de Catalunya d’Ultres que poden ser guanyadors a més de la distància Ultra.
 9. En el cas de la UltraTralTGN, només podrán optar a guanyar el Campionat de Catalunya els Federats per la FCA o la RFEA.
 10. L’equip amb més participants en el conjunt de les proves rebrà un obsequi.
 11. Els corredors han de dur el pitrall sempre de manera visible a la part davantera. De la mateixa manera, cada corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal i permetent-ne el control per part dels voluntaris.
 12. No està permesa la participació amb gossos. Tampoc està permès cap tipus d’ajuda externa i queda prohibida la participació de cap altra forma que no sigui a peu. Seran motiu de desqualificació.
 13. Per participar a qualsevol de les curses és obligatori disposar de llicència federativa de la FEEC o equivalent en vigor (A o B en el cas de la Caminada i C en la resta) . En cas de no disposar-ne es tramitarà una llicència temporal que s’afegirà al cost de la inscripció. En el cas dels participants en el Campionat de Catalunya, la llicència haurà de ser la de la FCA o RFEA.
 14. L´organització Disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil. Tot i vetllar per la seguretat de tots els caminants o corredors, l’organització no es farà responsable dels accidents que puguin ocasionar-se en la mateixa, el propi corredor en serà l’únic responsable.
 15. Seran motius de desqualificació:
  • No fer la totalitat del recorregut a peu.
  • No seguir el recorregut marcat
  • No passar per algun/alguns dels controls de pas, o no mostrar el dorsal al control de pas
  • Contravenir les normes contingudes en el present reglament o les que l’organització pugui establir en el transcurs de la marxa.
  • No socòrrer a un altre participant que ho necessiti
  • No dur el material obligatori
  • Còrrer amb el dorsal d’una altra persona
 16. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident o incident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.
 17. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de color blanc i vermell, i col.locades de manera que no hi haurà una separació entre elles que superi els 100mt., també hi haurà el suport de cartells amb fletxes direccionals en els llocs que puguin crear confusió.
 18. El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, a excepció de la sortida pels carrers de Tarragona que serà neutralitzada per la guàrdia urbana de la ciutat i voluntaris. Cal respectar el codi de circulació en tot moment, prestant especial atenció en els creuaments de carreteres i zones urbanes.
 19. Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte pels altres corredors i dels paratges naturals per on discorre la marxa.
 20. Només es podrà abandonar en els controls de pas específics a excepció de casos de força major. En ambdós casos caldrà notificar-ho en els punts de control o bé trucant al telèfon de direcció de cursa.
 21. L’organització pot suspendre o modificar el recorregut de la marxa en cas necessari malgrat que el mal temps no serà obstacle per dur a terme la marxa.
 22. Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la marxa.
 23. Com s’estableix en la Llei de Protecció de Dades Personals, les dades d’inscripció de les proves de la Imperial Tarraco Trail s’incorporaran a un fitxer de responsabilitat dels organitzadors amb la finalitat de fer difusió de les curses i altres esdeveniments que puguin organitzar-se sense que aquestes es cedeixen a ningú més.
 24. L’organització no té l’obligació de retornar els diners de la inscripció però estudiarà el retorn de part o el total de la inscripció depenent dels casos. En cap cas es retornarà a partir de dos dies abans de l’esdeveniment.
 25. L’organització pot modificar algun dels punts del reglament si així ho creu convenient pel millor desenvolupament de l’esdeveniment o avantatge pels corredors i caminants.
 26. La inscripció a les curses implica l´acceptació de tots els punts d´aquest reglament.
 27. En el cas de la MaratóTrailTGN i la UltraTrailTGN, el material obligatori serà:
  ● Motxila
  ● Diposit de mínim 1/2L ple
  ● Manta tèrmica
  ● Llum Frontal
  ● Paravent
  ● Telèfon movil amb bateria
  ● Got o equivalent (no n’hi haura als avituallaments ni es permetra beure a galet de les ampolles).
 28. En el cas de la resta de distàncies només es obligatori el got (no n’hi haura als avituallaments ni es permetra beure a galet de les ampolles).
 29. En cas que la previsió meteorològica indiqui mal temps l’organització pot ampliar el material obligatori de la Marató amb els següents elements (amb 24h d’antel·lació):
  a. Jaqueta impermeable
  b. Segona capa tèrmica.
  c. Malles llargues o malles pirates combinades amb pernera.
  d. Guants.
  e. Gorro, tubular o similar.
 30. Els detalls dels punts d’avituallament i control es publicaran una vegad estiguin confirmats, tot i aixó els diferents recorreguts tindràn, a banda de l’avituallament de meta, el següent numero de punts d’avituallament i control:
  UltraTrailTGN: 5 punts d’avituallament i control
  MaratóTrailTGN: 3 punts
  MitjaTrailTGN: 2 punts
  TrailTGN: 2 punts
  CaminadaTrailTGN i NordicaTrailTGN: 1 punt